ຊື່ເລື່ອງ: ກະບວນກອງທັບຂອງບູຮານຊື່ວ່າກະລັທທາພະຍຸກະ
ພາສາ: ລາວ
ອັກສອນ: ທັມ​ລາວ
ບ່ອນເກັບມ້ຽນ: ຫໍພິພິທະພັນ, ເມືອງ ຫຼຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ປີ​ລິດຈະນາ: ບໍ່ປາກົດປີລິດຈະນາ
ປະເພດເນື້ອຫາ: ປະ​ເພນີ / ພິທີກັມ
ວັດ​ສະດຸ: ​ໃບ​ລານ
ຄົບ: ຄົບ
ຈຳນວນ​ຜູກ: 1
ຈຳນວນ​ໃບ: 7
ສະພາບ​ເອກະສານ: ດີ
ຄຸນນະພາບຮູບ: ອ່ານໄດ້ດີ
ຄຳບັນທຶກຂອງຜູ້​ລິດຈະນາ: ບໍ່ມີ
ມີຮູບແຕ້ມປະກອບ: ບໍ່ມີ
ເລກລະຫັດ PLMP: 06018509004_00

ຫໍພິພິທະພັນ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ກະລຸນາເຊັນເຂົ້າ ຫຼື ລົງທະບຽນເພື່ອບັນທຶກຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ບົດເລື່ອງນີ້