DLLM: SEARCH DATABASE

DIGITAL LIBRARY OF LAO MANUSCRIPTS

ຄຳຊີ້ແນະໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ

ໃນໜ້າຄົ້ນຫາບົດເລື່ອງ ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນຫໍສະໝຸດດິຈິຕອລໄດ້ຕາມ ຊື່ເລື່ອງ, ຄຳສັບປະກອບຊື່ເລື່ອງ, ພາສາ, ຕົວອັກສອນ, ປະເພດເນື້ອຫາ, ວັດສະດຸ, ບ່ອນເກັບມ້ຽນ ແລະ ປີລິດຈະນາ. ຄຼິກສາມຫລຽມນ້ອຍຢູ່ກ້ຳຊ້າຍຂອງຕົວເລືອກດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສະແດງ ຫລື ເຊື່ອງລາຍລະອຽດຂອງການເລືອກ. ສຳລັບການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ທ່ານຈະສາມາດຄົ້ນຫາຊື່ບົດເລື່ອງຫລາຍບົດ ຫລື ພາສາຫລາຍພາສາ ແລະ ອື່ນໆ ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ໄດ້. ຫາກທ່ານເລືອກຊື່ເລື່ອງຫຼາຍກວ່ານຶ່ງພາສາເປັນຕົ້ນ ຜົນລັບຈະອອກມາເປັນຊື່ເລື່ອງ 1 ຫລື ຊື່ເລື່ອງ 2 ໃນພາສາ 1 ຫລື ພາສາ 2 ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າເລືອກຫຼາຍຊື່ເລື່ອງຫລື ຫຼາຍພາສາ ຈາກການຄົ້ນຫາກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນຫາຈະກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ແຕ່ການເລືອກຈາກຫຼາຍທາງເລືອກ ຈະເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນຫາຈະແຄບລົງສູ່ສະເພາະຊື່ເລື່ອງໃນສະເພາະພາສານັ້ນໆ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຄັດເລືອກຂໍ້ມູນສະເພາະໃດໆນັ້ນ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຜົນຮັບທັງໝົດ. ທ່ານສາມາດຈຳກັດການຄົ້ນຫາໃຫ້ໄດ້ແຕ່ຕົ້ນສະບັບທີ່ມີຮູບແຕ້ມປະກອບ ຫລື ຕົ້ນສະບັບທີ່ບໍ່ປາກົດຄຳບັນທຶກຂອງຜູ້ລິດຈະນາກໍ່ໄດ້.

ທ່ານສາມາດໃຊ້ ‘ຄົ້ນຫາໃນເວັບໄຊ’ ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ປາກົດຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ ຂອງຫໍສະໝຸດດິຈິຕອລ ແລະ ໜ້າເວັບຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍ່ສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ໂດຍຜ່ານ Google ໂດຍກົງ ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ພາສາອັງກິດ ຫລື ພາສາລາວກໍ່ຕາມ.

ໃນໜ້າທຳອິດທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາບົດເລື່ອງໃດໆໂດຍສະເພາະ ດ້ວຍການລົງເລກລະຫັດ ຂອງໂຄງການປົກປັກຮັກສາໜັງສືໃບລານລາວ (ເລກລະຫັດ 13 ຕົວ) ຫລື ຄົ້ນຫາສະເພາະມັດໃດມັດໜຶ່ງ (ໂດຍລົງເລກລະຫັດ 11 ທຳອິດ).

ຄລິກບ່ອນນີ້ ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຄັງຂໍ້ມູນ ຂອງຫໍສະໝຸດດິຈິຕອລ..