DIGITAL LIBRARY OF LAO MANUSCRIPTS

ຄຳຊີ້ແນະໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ

ໃນໜ້າຄົ້ນຫາບົດເລື່ອງ ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນຫໍສະໝຸດດິຈິຕອລໄດ້ຕາມ ຊື່ເລື່ອງ, ຄຳສັບປະກອບຊື່ເລື່ອງ, ພາສາ, ຕົວອັກສອນ, ປະເພດເນື້ອຫາ, ວັດສະດຸ, ບ່ອນເກັບມ້ຽນ ແລະ ປີລິດຈະນາ. ຄຼິກສາມຫລຽມນ້ອຍຢູ່ກ້ຳຊ້າຍຂອງຕົວເລືອກດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສະແດງ ຫລື ເຊື່ອງລາຍລະອຽດຂອງການເລືອກ. ສຳລັບການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ທ່ານຈະສາມາດຄົ້ນຫາຊື່ບົດເລື່ອງຫລາຍບົດ ຫລື ພາສາຫລາຍພາສາ ແລະ ອື່ນໆ ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ໄດ້. ຫາກທ່ານເລືອກຊື່ເລື່ອງຫຼາຍກວ່ານຶ່ງພາສາເປັນຕົ້ນ ຜົນລັບຈະອອກມາເປັນຊື່ເລື່ອງ 1 ຫລື ຊື່ເລື່ອງ 2 ໃນພາສາ 1 ຫລື ພາສາ 2 ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າເລືອກຫຼາຍຊື່ເລື່ອງຫລື ຫຼາຍພາສາ ຈາກການຄົ້ນຫາກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນຫາຈະກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ແຕ່ການເລືອກຈາກຫຼາຍທາງເລືອກ ຈະເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນຫາຈະແຄບລົງສູ່ສະເພາະຊື່ເລື່ອງໃນສະເພາະພາສານັ້ນໆ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຄັດເລືອກຂໍ້ມູນສະເພາະໃດໆນັ້ນ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຜົນຮັບທັງໝົດ. ທ່ານສາມາດຈຳກັດການຄົ້ນຫາໃຫ້ໄດ້ແຕ່ຕົ້ນສະບັບທີ່ມີຮູບແຕ້ມປະກອບ ຫລື ຕົ້ນສະບັບທີ່ບໍ່ປາກົດຄຳບັນທຶກຂອງຜູ້ລິດຈະນາກໍ່ໄດ້.

ທ່ານສາມາດໃຊ້ ‘ຄົ້ນຫາໃນເວັບໄຊ’ ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ປາກົດຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ ຂອງຫໍສະໝຸດດິຈິຕອລ ແລະ ໜ້າເວັບຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍ່ສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ໂດຍຜ່ານ Google ໂດຍກົງ ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ພາສາອັງກິດ ຫລື ພາສາລາວກໍ່ຕາມ.

ໃນໜ້າທຳອິດທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາບົດເລື່ອງໃດໆໂດຍສະເພາະ ດ້ວຍການລົງເລກລະຫັດ ຂອງໂຄງການປົກປັກຮັກສາໜັງສືໃບລານລາວ (ເລກລະຫັດ 13 ຕົວ) ຫລື ຄົ້ນຫາສະເພາະມັດໃດມັດໜຶ່ງ (ໂດຍລົງເລກລະຫັດ 11 ທຳອິດ).

ຄລິກບ່ອນນີ້ ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຄັງຂໍ້ມູນ ຂອງຫໍສະໝຸດດິຈິຕອລ..